Статут

                               «ЗАТВЕРДЖЕНО»
                                                                       Позачерговими загальними зборами
                                     Громадської організації
                                                                      «Гільдія медоварів України-виробників
                                                   медових напоїв і оздоровчої
                              бджолопродукції»

Протокол №3
від 19 листопада 2016 року

 

С Т А Т У Т
Громадської організації

«Гільдія медоварів України-виробників медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції»

 

Київ – 2016р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ГО “Гільдія медоварів України – виробників медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції” (далі  за текстом Гільдія) є  добровільною, неприбутковою  громадською організацією, яка об’єднує громадян України на основі  добровільності та  спільності  інтересів.

1.2. Гільдія здійснює свою  діяльність відповідно до Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”.

1.3. Повне найменування Гільдії – громадська  організація: “Гільдія медоварів України – виробників медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції”. Скорочене найменування: ГО “Гільдія медоварів України”.

1.4. Гільдія  реалізує свої  завдання  у тісній взаємодії  з державними органами  управління, профспілковими, іншими об’єднаннями громадян, суб’єктами підприємницької діяльності та  аналогічними об’єднаннями інших країн,  діяльність яких  не суперечить чинному законодавству   та міжнародним зобов’язанням України.

1.5. Гільдія  є юридичною особою  з моменту  державної  реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України, має  відокремлене майно, укладає від  свого імені  угоди, набуває  майнових  і  немайнових  умов, несе  обов’язки, може виступати  позивачем у суді, господарському  та третейському судах.

1.6. Гільдія у межах, встановленних чинним законодавством України, може брати участь у роботі  як державних,  так і  громадських організацій  інших країн,   підтримувати прямі   міжнародні  контакти і зв’язки, укладати  відповідні угоди про  співпрацю з  аналогічними організаціями цих країн.

1.7. Гільдія  може відкривати  рахунки (у тому числі  валютні) в установах банків, мати власну   печатку, штампи,  бланки зі  своїм  найменуванням, а також  користуватися  символікою,  емблемами  та іншими  зовнішніми  атрибутами, зразки, яких затверджуються  Радою. Символіка реєструється в установленному законом порядку.

1.8. З метою виконання статутних завдань і цілей  Гільдія може здійснювати необхідну господарську та  іншу  комерційну  діяльність  шляхом  створення власних госпрозрахункових  установ, організацій,  товариств, спілок. Гільдія  може  вступати на  добровільних  засадах в   союзи, асоціації тощо.

1.9. Гільдія не  відповідає  за  зобов’язання  держави, так само, як  держава не відповідає за  зобов’язання Гільдії. Гільдія не  відповідає за зобов’язання своїх членів, створених  ними  юридичних осіб, так само, як  вони не  відповідають   за зобов’язання Гільдії.

1.10. На штатних працівників Гільдії  поширюється законодавство України про працю,   соціальне забезпечення та  соціальне  страхування

1.11. Гільдія має  всеукраїнський статус. Діяльність Гільдії  поширюється на усій території України.

1.12. Місцезнаходження Гільдії :   вул. Л. Толстого, 8

                                                     смт. Баришівка, Київська область,  07500

 

 

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГІЛЬДІЇ

2.1. Головною метою Гільдії є задоволення та захист своїх  законних та соціально-економічних інтересів, прав, спільних інтересів громадян у питаннях розвитку та  вдосконалення  медоваріння – виготовлення медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції в Україні.

2.2. Завдання  Гільдії:

– об’єднання  медоварів для  організованого, ефективного розвитку  медоваріння – виготовлення медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції в Україні;

– сприяння  розробці та прийняттю  Програми становлення  та розвитку  українського медоваріння – виготовлення медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції в Україні, як  окремої галузі  вітчизняної економіки;

– гарантії  прав та інтересів  медоварів – членів Гільдії, сприяння ефективному  залученню  державних та недержавних  інвестицій у розвиток  медоваріння – виготовлення медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції в Україні;

– створення умов і сприяння  розвитку   медоваріння – виготовлення медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції, вжиття  заходів  щодо  охорони та захисту  авторських прав   медоварів і виробників оздоровчої бджолопродукції;

– налагодження зв’язків  та взаємодія з органами  державної влади  та органами  місцевого  самоврядування  у  сфері  відродження та розвитку  історичних,  господарських  та культурних   традицій українського  медоваріння – виготовлення медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції в Україні;

–  збереження  та захист  традицій Українського медоваріння та оздоровчої бджолопродукції;

–  впровадження   в медоварінні – виготовленні медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції  досягнень науки і  передового досвіду;

–  в установленому законом порядку, відродження та розвиток    медоваріння – виготовлення медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції через  налагодження  тісних зв’язків і співробітництво з вітчизняними та  міжнародними  громадськими організаціями, асоціаціями, фондами, науково-дослідними  інститутами та   іншими   організаціями, які  мають досвід і позитивний результат у розвитку галузі медоваріння – виготовлення медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції і оволодіння сучасними   досконалими методами, формами та доступними  навичками організації діяльності та  розвитку  медоваріння в Україні;

–  сприяння  наданню кредитів та  залученню   інвестицій для розвитку  медоваріння – виготовлення медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції;

–  тісна співпраця  з бджолярськими спілками  для   організації  заготівлі  продуктів  бджільництва, які використовуються в  медоварінні – виготовленні медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції;

– сприяння    наданню  земельних  ділянок  для  організації підприємств по  промисловому  виготовленню медоварної та оздоровчої бджолопродукції;

–  сприяння в підвищенні кваліфікації  спеціалістів-медоварів – з виготовлення медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції, установ  та організацій  з приватною  формою власності, в тому числі  діючих підприємств, які виробляють відповідну продукцію.

– організовує на безоплатній основі  лекції, семінари, фестивалі,  конкурси з питань  медоваріння – виготовлення медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції, учбово-методичні  кабінети та виставки;

– проводити  в установленому порядку наради,  конференції, семінари, а також  брати участь  у нарадах , конференціях, семінарах, які проводять  державні органи і громадські  організації з питань розвитку   бджільництва, виготовлення і  використання продукції бджільництва і  медоваріння;

– набуває  необхідне  для статутної  діяльності  майно і   володіє ним, здійснює  будівництво або оренду об’єктів  виробничого та культурно-побутового призначення для потреб  Гільдії;

–  сприяє  реалізації  продукції;

– без мети отримання прибутку видає у встановленому порядку збірники, довідники, проспекти, буклети, брошури,  плакати, листівки, газети та журнали, систематично  висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації та телебаченні, замовляє і виготовляє  відеофільми з питань  медоваріння та виготовлення оздоровчої бджолопродукції.

2.3. Для  здійснення цілей і завдань визначених статутом, Гільдія в  установленому порядку:

– виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових і  немайнових прав;

–  представляє і захищає законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

– приймає участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори,  мітинги, демонстрації, тощо);

– одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації свої цілей  і завдань;

– сприяє законодавчому  забезпеченню  визнання та зростання  авторитету і  престижу  українського медоваріння – виготовлення оздоровчої бджолопродукції, розробці  і  розвитку   його  правової, економічної,  організаційної  бази  та інфраструктури;

– вносить  пропозиції до органів влади  та до  правління;

– організовує проведення  громадської експертизи та обговорення   законопроектів, інших  регуляторних актів, які  стосуються  діяльності медоварів – виробників медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції, узагальнює результати обговорення  та направляє пропозиції відповідним органам для врахування;

– розповсюджує інформацію і  пропагує свої ідеї та цілі;

– сприяє науково-дослідним інститутам у проведенні наукових  досліджень у галузі  медоваріння – виготовлення оздоровчої бджолопродукції та в написанні  наукових праць  і методологічних посібників та державних стандартів;

– здійснює  меценатську  діяльність за  рахунок  внесків членів Гільдії, прибутків від  діяльності  заснованих нею  підприємств, організацій, установ, а також добровільних  пожертвувань фізичних  і юридичних осіб;

– залучає на добровільних засадах фінансові  ресурси для виконання статутних завдань;

– здійснює інші  не заборонені чинним законодавством України форми діяльності  відповідно  до статутних завдань Гільдії.

2.4. Гільдія  може  мати свою  емблему, членський квиток,  нагрудний значок та іншу  не заборонену  законодавством  символіку, зареєстровану в істановленому законом  порядку.  Використання  символіки  Гільдії  без юридично  оформленого дозволу  суворо  заборонено.

 

 1. МАЙНО ГІЛЬДІЇ ТА ПРАВО ВЛАСНОСТІ

3.1. Гільдія має  у власності  кошти та інше майно, необхідне для  здійснення її   статутної діяльності.

3.2. Майно і кошти Гільдії  складають  основні  фонди та оборотні кошти, а також інші  цінності,  вартість яких відображається в   самостійному  балансі Гільдії.

3.3. Джерелами  формування майна Гільдії є:

– гроші і матеріальні  внески  засновників;

– членські внески;

– майно та кошти,  придбані в результаті господарської та іншої  комерційної діяльності  створених  Гільдією госпрорахункових установ та організацій;

– капітальні вкладення та  дотації з бюджету;

– благодійні внески і  пожертвування громадян, підприємств, організацій, установ, спонсорів не  заборонені  чинним законодавством.

3.4. Гільдія  може   мати у своїй власності:

– майно культурно-освітнього та оздоровчого  призначення;

– акції, інші  цінні папери;

 • житлові будинки, споруди  виробничого і невиробничого призначення;
 • обладнання, устаткування, транспорті засоби.

3.5. Право    власності  майна  Гільдії  реалізують    збори  засновників. Функції поточного   господарського    управління  майном Гільдії  покладаються на  голову  Гільдії , а в разі його  відсутності   на заступника.

3.6. Кошти та майно Гільдії не підлягають розподілу між її засновниками, членами та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Гільдії.

3.7. Кошти та інше  майно Гільдії, в тому числі у разі її припинення (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), не можуть перерозподілятися між її членами і повинні бути передані іншій неприбутковій юридичній особі або кільком відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

3.8. Грошові надходження Гільдії використовуються виключно для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності (проектів та програм, здійснення благодійної діяльності, розвитку матеріально-технічної бази та утримання виконавчих органів), визначених Статутом.

 

 

 

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ГІЛЬДІЇ

4.1. Гільдія має право в установленому порядку:

–  представляти і захищати свої  законні інтереси та законні інтереси своїх членів  у  державних  та громадських органах;

– брати участь у  політичній діяльності,  проводити масові  заходи (збори,  мітинги, демонстрації , тощо);

– ідейно, організаційно та  матеріально  підтримувати інші  об’єднання громадян,  надавати допомогу в  їх  створенні;

– одержувати від органів державної влади і управління та органів  місцевого самоврядування  інформацію, необхідну для  реалізації свої цілей і завдань;

– вносити пропозиції до органів влади і управління;

– розповсюджувати інформацію  і пропагувати свої ідей і цілі;

– засновувати засоби масової інформації;

– засновувати  підприємства, необхідні для  виконання статутних цілей.

4.2. Гільдія  зобов’язується:

– дотримуватись  принципів  створення  і діяльності Гільдії як  об’єднання  громадян;

– здійснювати   достовірний  і своєчасний  бухгалтерський та  оперативний облік результатів своєї  діяльності, вести  звітність у  відповідності до законодавства;

– проводити своєчасну  сплату податків  та інших   відрахувань згідно  з законодавством України;

– забезпечувати  своєчасне нарахування і виплату  заробітної плати найманим працівникам;

– дотримуватись інших вимог чинного законодавства України;

– всіляко  забезпечувати випуск  високоякісного (нешкідливого) продукту.

Пропаганда  медових напоїв, оздоровчої бджолопродукції. Реклама .

 

 1. ЧЛЕНИ ГІЛЬДІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

 

5.1. Членство в Гільдії може бути індивідуальним та колективним.

5.2. Індивідуальними членами Гільдії  можуть бути   громадяни України, які  досягли 18- річного віку, які поділяють ціль  і мету  Гільдії  та дотримуються рішень вищих  органів  управління Гільдії.

5.3. Колективними членами Гільдії є колективи підприємств, установ і організацій, які виробляють медові напої і здоровчу бджолопродукцію.

5.4. Рішення про прийняття в члени Гільдії  приймаються на підставі особистої заяви, а колективні члени – рішенням колективу підприємства, установи, організації      та  затверджуються органами управління  Гільдії.

5.5. Рішення про прийняття в  члени Гільдії  приймається Радою або керівним органом місцевого осередку Гільдії  протягом 3-х (трьох) місяців з дати  подання заяви і  сплати річного членського внеску, розмір якого  встановлюється  загальними зборами Гільдії.

5.6. Колективні члени Гільдії здійснюють свої права через  довірених  представників, кількість яких  встановлюється   керівними  органами  Гільдії.

5.7.  Членам Гільдії може бути  надано  статус  Почесного члена. Почесними членами можуть бути державні і політичні діячі, відомі вчені, спеціалісти, працівники, які  зробили  вагомий внесок у розвиток  медоваріння і виробництва оздоровчої бджолопродукції, та інші  особи, які за рішенням  Ради Гільдії можуть бути   удостоєні цього  звання. Почесні члени Гільдії  обираються загальними зборами Гільдії  медоварів  за поданням Ради Гільдії.  Почесним членам  видається диплом єдиного  зразку, що  затверджується загальними зборами Гільдії. Почесні члени  звільняються від  сплати членських  внесків.

5.8. Прийняття до Гільдії   відбувається на засіданні Ради, зборах місцевих осередків  Гільдії на підставі  оформлення  необхідних документів.

5.9. Рішення про  вихід (виключення)  члена Гільдії  приймається  Радою  Гільдії протягом 3-х (трьох) місяців  з моменту надання заяви чи з дати виявлення факту  порушення  статутних вимог членом Гільдії і затверджуються  загальними зборами на  черговому   зібранні. При  виході (виключенні) з членів  Гільдії членські внески  не повертаються.

 

5.10. Члени Гільдії мають право:

– приймати участь в  управлінні  справами Гільдії в порядку,   визначеному  Статутними  документами;

 • обирати та бути обраними  до керівних органів Гільдії;

–  користуватись   переважним  правом   отримання послуг, які  надаються Гільдією;

– одержувати інформацію про діяльність Гільдії;

– одержувати  через  організації Гільдії   навчально-методичну та  консультативну  допомогу  з питань  медоваріння і виробництва оздоровчої бджолопродукції;

 • одержувати матеріальну  допомогу, брати участь у виставках, конкурсах, дегустаціях, фестивалях, ярмарках та інших  масових  заходах, які  проводить Гільдія;
 • представляти Гільдію  на міжнародних семінарах, конкурсах, дегустаціях, ярмарках та інших  заходах.

5.11. Члени Гільдії зобов’язані:

– виконувати вимоги Статутних  документів Гільдії і рішення його  керівних органів, загальних зборів Гільдії;

– своєчасно і в повному обсязі  сплачувати членські внески, перебувати  на обліку в одному  з обласних осередків  Гільдії, виконувати  договірні  зобов’язання. Розмір вступного та членських внесків щорічно  визначаються Радою Гільдії;

– вести роз’яснювальну роботу серед  бджолярів про роль і значення Гільдії, залучення нових членів до Гільдії;

– дбайливо  ставитися до майна Гільдії та утримуватися від інших дій, які можуть  шкодити її діяльності  та  репутації;

– нести  майнову і  моральну  відповідальність  за шкоду,  заподіяну Гільдії чи   неналежне використання своїх  зобов’язань згідно зі Статутними документами та рішеннями  керівних органів.

5.12. Члени Гільдії, які  без  поважних на те  причин протягом  поточного року   не  сплатили членські внески, можуть бути виключені зі складу членів Гільдії, про що  приймається рішення  керівних органів обласного осередку або Ради  Гільдії.

5.13. За порушення Статуту до членів  Гільдії можуть  застосовуватись такі  заходи  громадського впливу:

– інформування про порушення  первинних осередків;

– зауваження;

– догана;

– виключення з членів Гільдії.

Рішення про  виключення з членів  Гільдії приймається  керівними органами  обласного осередку або Радою Гільдії з попереднім  обговоренням його на загальних  зборах обласного осередку чи Ради Гільдії.

Рішення про  застосування заходів   громадського впливу  може  бути  оскаржене  зверненням  до загальних зборів Гільдії.

 

 1. СТРУКТУРА ГІЛЬДІЇ

 

6.1. Вищим органом управління Гільдії є  загальні збори, які скликаються Радою Гільдії. Загальні збори правомочні  розглядати і вирішувати будь-які  питання діяльності Гільдії.

6.2. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більш ніж 60 (шістдесят) відсотків членів  Гільдії.

6.3. Рішення зборів приймаються   простою більшістю голосів від  числа присутніх, якщо інше не передбачене Статутом.

6.4. До компетенції зборів  належить:

– оцінка і затвердження роботи Ради Гільдії;

– прийняття  рішень про внесення змін і доповнень до Статуту Гільдії;

– затверження розміру членських внесків;

– затверження рішень Ради Гільдії  про вступ і  вихід  членів Гільдії;

– обрання та  відкликання керівних  органів Гільдії;

– затвердження  планів, програм  діяльності та звітів  щодо роботи Гільдії;

– затвердження положення про місцеві осередки;

– вирішення  питань створення госпрозрахункових установ і підприємств з правом  юридичної особи,  входження до інших об’єднань, а також  ліквідації та  реорганізації.

6.5. Збори вибирають голову Гільдії та його заступників терманом на п’ять років. Голова та заступники обираються з числа Ради Гільдії.

6.6.  Збори  скликаються  за  необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

6.7. Рада Гільдії – постійно діючий орган, налічує одинадцять членів і  збирається за необхідністю, але не менше одного разу в квартал.

6.8. До компетенції Ради Гільдії належить:

– внесення пропозицій про зміни та доповнення до Статуту Гільдії;

– встановлення розміру членських внесків;

– перспективне планування роботи Гільдії;

– затвердження поточної роботи голови Ради Гільдії;

6.9. На засіданні Ради Гільдії  рішення приймається шляхом  простого голосування  більшістю голосів.

6.10.  Контрольно-ревізійна комісія Гільдії:

– обирається загальними зборами Гільдії  у кількості 3-х членів Гільдії строком на п’ять  років та  відкликається  загальними зборами Гільдії;

– засідання Контрольно-ревізійної  комісії проводяться  не менше  одного разу  на  рік  і  правомочні, якщо  на них  присутні  не менше 2/3 її членів, Голова Контрольно-ревізійної комісії  обирається на  засіданні комісії з числа  її членів;

– рішення Контрольно-ревізійної комісії вважається  прийнятим, якщо  за нього  проголосувало не менше  половини  її  членів,   присутніх на засіданні;

– члени Контрольно – ревізійної комісії можуть  брати  участь у роботі  Ради з правом  дорадчого голосу. Члени Контрольно-ревізійної комісії не можуть входити до складу  Ради;

– результати перевірок   доповідаються  загальним зборам. Члени Контрольно-ревізійної  комісії, не згодні  з прийнятим рішенням, доповідають  загальним зборам свою окрему думку;

– в компетентність Контрольно-ревізійної комісії входить перевірка цільового використання коштів та майна,  виконання  кошторису Гільдії та її  осередків.

6.11. Голова Гільдії:

– без  доручення діє  від імені Гільдії у  відносинах  з державою, її органами, а  також фізичними і юридичними особами;

– здійснює керівництво  поточною діяльністю Гільдії і контролює  за роботою  підпорядкованих  їй підприємств і  підрозділів;

– відкриває рахунки Гільдії в установах банків, здійснює право  першого підпису  касових  документів;

– визначає структуру  управління і штати,  встановлює форми, систему  і оплату праці в межах  кошторису, який   затверджується зборами;

– забезпечує  дотримання  законних прав членів Гільдії, розвиває їхню  активність  в діяльності Гільдії.

6.12. Голова Гільдії  може  одноосібно  приймати рішення  (розпорядження)  з поточних  питань діяльності Гільдії в межах  компетенції, визначених Радою Гільдії.  Голова  на час своєї  відсутності або  з огляду на потреби та   інтереси  Гільдії може делегувати  усі  або  частину  своїх  повноважень своєму  заступнику, або секретарю, видавши при цьому  відповідне письмове  доручення.

6.13. Голова Гільдії в своїй  повсякденній роботі  підзвітний Раді Гільдії.

6.14. Місцеві осередки Гільдії:

–  діють на підставі положень, які приймаються керівними органими осередку і затверджуються загальними зборами Гільдії;

–  місцеві осередки зі статусом юридичної особі реєструються згідно з чинним законодавством, відповідними територіальними органами юстиції;

– місцеві осередки без статусу юридичної особи легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування;

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ, ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

7.1.   Зміни  та  доповнення до цього Статуту вносяться  за рішенням загальних зборів, якщо за них проголосувала більшість членів загальних зборів Гільдії.

7.2. Пропозиції стосовно роботи  Гільдії, зміни  керівного складу , висування  в керівні  органи нових членів  подаються членами Гільдії до Ради Гільдії не пізніше як за  три місяці  до початку чергових загальних зборів.

7.3. На основі поданих пропозицій Рада  Гільдії  виносить рішення і подає його на затвердження  загальними зборами.

7.4. Зміни  та  доповнення  до цього Статуту підлягають обов’язковій реєстрації, в установленому законом порядку

 

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ГІЛЬДІЇ

 

8.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) та  припинення діяльності (ліквідація) Гільдії  проводиться  за рішенням загальних зборів, якщо за них проголосувала більшість членів загальних зборів.

8.2. Ліквідація Гільдії (саморозпуск, примусовий  розпуск) здійснюється  ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв  рішення  про ліквідацію Гільдії.

8.3. З часу  призначення  ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження  з управління  справами Гільдії. Ліквідаційна комісія  здійснює  передбачені  законодавством  дії щодо  ліквідації  Гільдії, зокрема, оцінює наявне майно Гільдії, виявляє його  дебіторів та кредиторів, розраховується  з ними, вживає заходи  з оплати боргів Гільдії  третім особам, складає ліквідаційний  баланс і подає його на затвердження органу, що її призначив.

8.4. У разі   ліквідації Гільдії за рішенням суду  її активи  передаються  іншій  неприбутковій  організації відповідного виду або  за рішенням суду  зараховуються до  доходу   бюджету.

8.6. Гільдія вважається  ліквідованою з моменту виключення її  з єдиного державного реєстру.